Instal·lacions

Escola Bon Pastor
Carrer de Sant Adrià 134, 08030 Barcelona

Preguntes freqüents

Quina documentació s’ha de portar per tramitar la inscripció?

La inscripció es tramitarà via telemàtica mitjançant l’enllaç disponible al portal web.

Alhora, el primer dia de Casal s’haurà de fer entrega a la Coordinació del Casal la fitxa de salut així com el full de verificació de dades.

Quines activitats es realitzen al Casal d’estiu?

Pel que fa les activitats dels més petits es treballa sempre amb un centre d’interès relacionat amb la sortida setmanal que realitzen.

La «programació tipus» es facilitarà el dia de la reunió informativa del casal i consistirà en activitats variades; activitats físiques i motrius, activitats musicals, jocs tradicionals i populars, tallers i manualitats, representacions teatrals i un gran etcètera.

Què cal portar cada dia?

Els participants dels Casals caldrà que portin roba esportiva -ja posada de casa-, calçat esportiu, banyador, xancletes, crema solar així com els estris d’higiene personal que considereu. També caldrà que portin un petit refrigeri per esmorzar.

Els participants del Casal d’estiu hauran de portar una muda de recanvi que deixaran a l’escola fins l’últim dia per a qualsevol imprevist que pugui donar-se.

Com es divideixen els grups?

Els participants es dividiran en grups en funció de l’edat i el curs que han finalitzat.

No obstant, atenent al volum de participants, es podran ajuntar nens i nenes d’edats similars: P3 i P4, P5 i 1r d’E.P., 2n i 3r d’E.P., 4t i 5è… dependrà del volum d’inscrits per torn i curs.

Poden participar als Casals alumnes amb necessitats específiques?

Sí, sempre que s’informi a l’organització amb antelació suficient per tal de realitzar les adaptacions i prendre les mesures que es considerin necessàries.

La comunicació es farà per mitjà de qualsevol agent implicat -escola, coordinació, etc.- i s’haurà de plasmar tant en el formulari d’inscripció com en la fitxa de salut.

Si el meu fill/a compta amb un vetllador/a durant el curs escolar, podrà tenir un monitor de suport en l’època d’estiu?

Comptar amb un vetllador durant el curs escolar no implica l’assignació directe de monitor de suport, perquè les necessitats que es deriven en una aula o classe no són les mateixes que la casuística que ens trobarem en activitats de lleure o esportives.

No obstant això, cal valorar cada cas concret per part de la família, el centre escolar, els referents del/la participant i l’organització del Bon Pastor. En qualsevol cas, la sol·licitud de monitor de suport té uns terminis establerts que s’han fixat des del 27 d’abril al 25 de maig.

La sol·licitud haurà de realitzar-se per part de l’entitat organitzadora -en aquest cas la Fundació del Bàsquet Català-, amb qui hauran de contactar les famílies d’aquells infants o joves que considerin oportú i necessari realitzar aquesta sol·licitud.

Amb quina ràtio de monitors es compta?

La ràtio sempre serà de 1 monitor/a per a cada grup de 10. A més a més, comptarem amb la Coordinació del Casals -2 responsables- que no es troben amb cap grup específic per assegurar el correcte desenvolupament del Casal.

Hi haurà també monitors en pràctiques i voluntaris que col·laboraran en el Casal però que no es tindran en compte per a les ràtios legals establertes.

Tenen estona per esmorzar?

Sí, tot i que cal que cal venir esmorzat prèviament des de casa.

A mig matí hi haurà uns 20-30 minuts per a què prendre un petit refrigeri (peça de fruita, entrepà petit, etc.). Es prega, en la mesura que sigui possible, evitar portar brioxeria industrial i/o begudes ensucrades.

Fan alguna activitat aquàtica durant el dia?

Cada dia hi haurà una estona -prèvia a l’hora de dinar- en què els infants i els joves intentaran combatre la calor mitjançant jocs d’aigua o qualsevol dinàmica que impliqui remullar-se. Hauran de portar, a diari,  banyador, crema solar, tovallola i xancletes (preferiblement de les que es poden lligar). 

Quin és el procediment si un nen/a s’ha fet mal?

Dependrà de la gravetat de la lesió

Si els responsables consideren que es tracta d’una lesió lleu, realitzaran una petita cura sense aplicar cap tipus de medicació o producte a excepció del gel, l’aigua… En qualsevol cas, sempre es donarà un comunicat d’accident per a que pugueu accedir a assistència mèdica en cas d’empitjorament.

En el cas que la lesió fos de més gravetat, el nen/a o jove no pogués participar en les activitats o el seu estat de salut no fos el que entenem dins dels paràmetres de la normalitat, la coordinació del Casal contactaria amb el pare/mare o tutor/a legal per a que es decidís l’acció pertinent en cada cas.

Què he de fer si el meu fill/a s’ha de prendre un medicament específic a una hora determinada?

Haureu d’omplir l’autorització de medicament indicant el medicament, l’hora i la dosis en què el responsable del vostre fill/a hagi d’administrar-li.

Què i on dinen al Casal?

Faran una dieta equilibrada. Els menús estan dissenyats seguint les directrius nutricionals establertes per a infants i joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El dinar tindrà lloc a les mateixes instal·lacions de l’escola Bon Pastor. Per al millor funcionament de l’hora del menjador, es dinarà per torns.

Poden participar al Casal joves o infants amb necessitats alimentàries especials?

Si. En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària del participant, caldrà informar-ne mitjançant el formulari d’inscripció i la fitxa de salut. S’adaptarà el menú a cada cas concret.

Es fan sortides fora del centre escolar?

Sí. Precisament les sortides i excursions són un dels punts als quals dediquem més esforços per tal què els participants gaudeixin i s’emportin una bona experiència.

Es realitzarà mínim una (1) sortida per a cada torn, adaptada a les edats, capacitats i preferències de cada grup, inclosa en el preu de cada torn.

A més a més, en el cas del Casal esportiu, es realitzarà una segona sortida setmanal -que tindrà una durada de mig dia-.

Puc saber les sortides abans d’inscriure al meu fill/a al Casal?

S’informarà a les famílies de la planificació inicial de sortides, sense perjudici de les modificacions que puguin donar-se per causes alienes a l’Organització.

Si el meu fill/a no pot o no vol participar en una sortida, puc deixar-lo a l’escola?

Totes les activitats i sortides han estat planificades, ideades i programades per a les diferents franges d’edat dels diferents Casals. En cas de no poder o no voler-hi assistir, el participant no podrà assistir al centre perquè tots els monitors i coordinadors es trobaran a la sortida per tal de cobrir ràtios i donar un bon funcionament a la sortida.

Quin transport utilitzeu quan hi ha una sortida?

Generalment, per moure’ns utilitzarem un servei privat d’autocar, inclòs en el preu del torn.

Especialment en el Casal d’estiu és poc probable -tot i que no impossible- utilitzar el transport públic o anar a peu. Únicament es realitzarà en el supòsit de realitzar alguna sortida a prop del centre escolar o alguna activitat pel barri.

En el cas del Casal esportiu, pels grans, la sortida addicional de migdia o qualsevol activitat programada fora del centre escolar on es desenvolupa el Casal serà en transport públic.

En aquests casos, és recomanable que -en cas de disposar-ne- els participants portin la targeta T-12 o T-10.

L’Organització facilitarà tiquet de transport per aquells alumnes que no en portin.

Desplegable 1

Desplegable 2